29 Zapytanie ofertowe na przedstawienie kosztorysu realizacji techniki scenicznej tj. nagłośnienia z linia opóźniającą i oświetlenia w czasie Dni i Nocy - Szczytno 2022 r. organizowanych w dniach 22-23-24 lipca na Plaży Miejskiej w Szczytnie. | BIP - Miejski Dom Kultury w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zapytanie ofertowe na przedstawienie kosztorysu realizacji techniki scenicznej tj. nagłośnienia z linia opóźniającą i oświetlenia w czasie Dni i Nocy - Szczytno 2022 r. organizowanych w dniach 22-23-24 lipca na Plaży Miejskiej w Szczytnie.

Szczytno dnia 12.05.2022 r.                             

            Zapytanie ofertowe

Miejski Dom Kultury w Szczytnie zwraca się z prośbą o przedstawienie kosztorysu realizacji techniki scenicznej tj. nagłośnienia z linia opóźniającą i oświetlenia w czasie  Dni i Nocy - Szczytno 2022 r. organizowanych  w dniach 22-23-24 lipca na Plaży Miejskiej w Szczytnie. W załączniku znajdują się  ridery zespołów występujących podczas imprezy. Pozostałe zespoły będą musiały dostosować się do sprzętu, który jest wymieniony ww riderach.

          Prosimy o przesłanie oferty listownie na adres MDK tj. Miejski Dom Kultury w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Polska 12. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:

Miejski Dom Kultury w Szczytnie

ul. Polska 12

12-100 Szczytno

OFERTA NA REALIZACJĘ TECHNIKI SCENICZNEJ

podczas imprezy plenerowej DiN – Szczytno 2022

nie otwierać przed 06.06.2022 r. godz. 12.00

 

  1. Termin składania ofert upływa  dnia 06.06.2022 r. o godz. 1200.
  2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.06.2022 r.
o godz. 1205  w gabinecie Dyrektora MDK. 

  1. Na formularzu oferty należy podać cenę netto oraz cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
  2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
  3.  Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w raiderach zespołów załączonych do niniejszego zapytania ofertowego , obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
  4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości że, realizuje całą technikę sceniczna              w trakcie trwania imprezy „Dni i Noce – Szczytno 2022”, która odbywa się na Plaży Miejskiej w Szczytnie.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  6. Formularz oferty w załączeniu do zapytania.

 

Osoba do kontaktów z ramienia MDK Andrzej Kurpiewski   tel.   89 67 60903 lub 692 428 903.      

                                                                                        
Z poważaniem                                                                           

Dyrektor MDK w Szczytnie

      Andrzej Materna


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Materna

Data wytworzenia:
12 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Andrzej Materna

Data publikacji:
12 maj 2022, godz. 12:29

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Materna

Data aktualizacji:
12 maj 2022, godz. 12:29