Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

ZARZĄDZENIE Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie z 28 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu i cennika najmu sal Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie

 

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie

z 28 stycznia  2022 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu i cennika najmu sal Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie

Na podstawie art. 13. pkt. 3 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 862)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam do stosowania Regulamin najmu sal Miejskiego Domu  Kultury w Szczytnie  w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wprowadzam do stosowania Cennik najmu sal Miejskiego Domu  Kultury w Szczytnie w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia  2022 r.

 

  Dyrektor MDK

 Andrzej Materna

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie z 28.01.2022 r.

Regulamin najmu sal  Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie

§ 1.

Definicje

1. Wynajmujący – Miejski  Dom Kultury w Szczytnie, zwany dalej MDK.

2. Najemca – osoby fizyczne lub prawne, jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego    w Szczytnie, organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne lub inne podmioty dokonujące rezerwacji pomieszczeń odpowiadające za organizację Wydarzenia.

3. Wydarzenie – szkolenie, konferencja, spotkanie lub wynajem związany z imprezami rozrywkowymi i artystycznymi, koncertami, przedstawieniami teatralnymi, widowiskami oraz innymi organizowanymi przez Najemcę.

4. Umowa najmu – umowa cywilno-prawna zawartą pomiędzy MDK i Najemcą, której przedmiotem jest najem pomieszczeń na potrzeby zorganizowania Wydarzenia.

5. Sale:

– widowiskowa ze sceną (317 miejsc),

-  sala konferencyjna (40  miejsc),

-  górny hol (100 miejsc),

§ 2.

Zasady ogólne

1. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie, pod numerem podanym na stronie internetowej MDK , za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@mdk.szczytno.pl, osobiście lub na piśmie (decyduje data wpływu pisma do MDK), na co najmniej 14 dni przed terminem wynajmu sali określając typ sali, zapotrzebowanie techniczne (np.: krzesła, stoliki, rzutnik, ekran, nagłośnienie  i oświetlenie itp.).

2. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez MDK drogą telefoniczną, mailową lub na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez MDK jest równoznaczne
z rezerwacją podanego terminu.

3. Ostateczna rezerwacja wynajmu sal oznacza, że Najemca zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu oraz cenę zgodną z cennikiem najmu sal zamieszczonym i aktualizowanym na stronie internetowej MDK (Załącznik Nr 2 do zarządzenia), bądź z indywidualnie wynegocjowaną stawką wskazaną w umowie cywilno-prawnej, zawartej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.

4. Decyzję o zawarciu umowy najmu w trybie krótszym niż określony w pkt. 1 podejmuje Dyrektor MDK. W razie nieobecności Dyrektora MDK decyzję podejmuje osoba przez niego wyznaczona.

  1. W celu zawarcia umowy najmu stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu należy przedłożyć dokumenty określające:
  1. dane personalne i adresowe Najemcy,
  2. dane osoby uprawnionej do reprezentowania Najemcy,

6. Faktura za wynajem wystawiana jest przez Wynajmującego w dniu przekazania sali.

7. Płatność następuje z góry gotówką lub przelewem na konto MDK.

8. Formę i termin płatności za wynajem sal ustala Wynajmujący.

9. Pierwszeństwo w wynajmie sal  przysługuje Gminie Miejskiej Szczytno oraz jej jednostkom organizacyjnym.

10. Wzór umowy najmu sal  stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

11. W każdym przypadku bezpłatne użyczenie pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie będzie rozpatrywane indywidualnie przez Organ Prowadzący.

12. Wynajem sal nie nosi znamion tzw. Współorganizacji, tzn. że Wynajmujący nie utożsamia się z Wydarzeniem, a tym samym nie wyraża zgody na umieszczanie logotypu MDK na materiałach promujących Wydarzenie.

13. MDK zastrzega sobie prawo do:

  1. odmowy rezerwacji sal, w przypadku wskazania przez Najemcę terminu kolidującego z planami programowymi MDK,
  2. nie udzielania zgody na przedłużenie wynajmu sali w przypadku nakładających się innych rezerwacji lub imprez w tym samym czasie,
  3. odwołania, skrócenia wynajmu sali w przypadku okoliczności od niego niezależnych (zdarzenia losowe, żałoba narodowa, klęska żywiołowa itp.),
  4. doliczania opłaty według cennika za każdą rozpoczętą godzinę, w przypadku przedłużenia wynajmu,
  5. odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym,                     w szczególności w przypadkach naruszenia warunków umowy najmu, wykorzystania najmowanych sal niezgodnie z przeznaczeniem, naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa, w tym przepisów przeciwpożarowych, niszczenia mienia Wynajmującego, etc.

 

§ 3.

Warunki po stronie Najemcy

1. Najemca, osoba prowadząca Wydarzenie oraz jego uczestnicy zobowiązani są do:

  1. zapewnienia, aby wszystkie osoby uczestniczące w Wydarzeniu i przebywające w budynkach MDK bezwzględnie przestrzegały zakazu palenia w obrębie budynków MDK,
  2. dopilnowania, by w Wydarzeniu nie brały udziału osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego rodzaju środków odurzających,
  3. zapewnienia dozoru odzieży wierzchniej pozostawionej przez uczestników Wydarzenia,
  4. nie naklejania plakatów i innych materiałów promocyjnych na terenie budynku MDK lub gablot ogłoszeniowych Wynajmującego bez zgody Wynajmującego.

2. Najemca nie ma prawa podnająć, użyczyć lub udostępnić wynajmowanej sali MDK osobom trzecim.

3. Najemca zobowiązany jest przed przejęciem sal zapoznać się z ich stanem technicznym i zgłosić wszelkie uwagi do protokołu. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników oraz osoby zatrudnione przez Najemcę do prowadzenia lub obsługi Wydarzenia. Najemca zwalnia niniejszym Wynajmującego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

4. Najemca zobowiązany jest do właściwego użytkowania i pozostawienia wynajmowanych sal i urządzeń bez jakichkolwiek uszkodzeń, zniszczeń lub pogorszenia stanu dotychczasowego.

5. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania uczestników Wydarzenia jak za swoje własne i zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń sal lub ich wyposażenia powstałych w okresie dysponowania salami przez Najemcę do pełnej wysokości poniesionej przez MDK szkody. Wynajmujący zaleca ubezpieczenie przez Najemcę nieruchomości i wyposażenia od wszelkich zdarzeń losowych.

6. Odpowiedzialność za przebieg, organizację i bezpieczeństwo uczestników, przed, w trakcie i po Wydarzeniu spoczywa w całości na Najemcy, w szczególności Wynajmujący zaleca zatrudnienie w tym celu uprawnionej agencji ochrony oraz zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

7. Najemca zajmuje się całością organizacji Wydarzenia, łącznie z działaniami promocyjno- marketingowymi.

8. Najemca oświadcza, że podczas organizowanych w salach MDK Wydarzeń nie będzie naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich innych osób.

9. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali można korzystać tylko na jej terenie. Zabrania się wynoszenia wyposażenia poza budynki MDK. Zabrania się ustawiania wyposażenia lub innych przedmiotów na parapetach lub oknach, a także w innych miejscach, łatwo dostępnych dla publiczności – w których mogłyby ulec zniszczeniu.

10. Najemca zobowiązany jest współpracować w czasie Wydarzenia z wyznaczonymi pracownikami MDK.

11. Najemca zobowiązany jest zgłaszać wszelkie problemy powstałe w trakcie Wydarzenia do pracownika MDK, wyznaczonego do nadzorowania i koordynowania działań na konkretnym Wydarzeniu.

12. Najemca opuszczając salę po zakończeniu Wydarzenia zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem Wynajmującemu.

13. W przypadku Wydarzeń kilkudniowych Najemca może na swoją odpowiedzialność pozostawić w sali przedmioty wartościowe. W takiej sytuacji Najemca powinien zawiadomić o tym fakcie Wynajmującego, co jednak nie oznacza przejęcia przez Wynajmującego pieczy nad tymi rzeczami ani zawarcia umowy przechowania

 

§ 4.

Warunki po stronie Wynajmującego:

1. MDK udostępnia Najemcy sale wraz z urządzeniami, na czas określony w umowie najmu.

2. Wszelkie urządzenia znajdujące się na wyposażeniu sal – nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, multimedia – mogą być obsługiwane wyłącznie przez pracowników MDK.

3. Wynajmujący decyduje o liczbie pracowników wyznaczonych do obsługi Wydarzenia ze strony MDK. Liczba ta może być różna, czyli zmniejszać się lub zwiększać w zależności od charakteru wynajmu.

4. MDK nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez Wynajmującego podczas wynajmowania pomieszczeń, jednocześnie MDK zastrzega, że prezentowane treści nie mogą godzić w obyczajność publiczną, naruszać dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich.

5. Najemca zobowiązany jest podać cel wynajmu. Jeżeli cel wynajmu jest sprzeczny z niniejszym Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, narusza dobre obyczaje, itd. MDK może odmówić wynajmu lub przerwać Wydarzenie w trakcie jego realizacji.

6. Wynajmujący może odmówić Najemcy możliwości wynajmu, jeśli stwierdzi, że charakter Wydarzenia w znacznym stopniu narusza dobre imię Wynajmującego, jest niezgodne z jego działalnością statutową, niesie w sobie treści agresywne, pornograficzne lub inne demoralizujące lub obrażające publiczność.

7. Wynajmujący zastrzega sobie również prawo do odmówienia wynajmu w przypadku Wydarzeń o charakterze politycznym (agitacje, propaganda, podżeganie do konfliktu itp.).

 

§ 5.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski  Dom Kultury z siedzibą przy ul. Polsk 12, 12-100 Szczytno , prowadzącym działalność zgodnie ze swym statutem. Tel: 89 67 60 900, e-mail: sekretariat@mdk.szczytno.pl.

2. Z inspektorem ochrony danych Miejskiego Domu Kultury można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@mdk.szczytno.pl lub pod numerem telefonu: 89 67 60900.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy najmu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tzw. RODO) oraz w celu wystawiania i rozliczania faktur VAT na podstawie art. 106e ust. 1. ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym umowa najmu przestanie obowiązywać.

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy najmu.

5. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem Urzędu Skarbowego, który jest organem administracji państwowej.

6. W związku z przetwarzaniem przez Miejski Dom Kultury   danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

• żądania od Miejskiego Domu Kultury  dostępu do swoich danych osobowych,

• sprostowania i uzupełnienia swoich danych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

• otrzymania od Miejskiego Domu Kultury  swoich danych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia swoich danych do innego administratora.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Miejski Dom Kultury   narusza przepisy RODO, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

8. Państwa dane przetwarzane przez Miejski Dom Kultury   nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie będą one przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu.

9. Miejski Dom Kultury   pozyskał dane niezbędne do zawarcia umowy najmu bezpośrednio od Państwa.

§ 6.

Przepisy końcowe

1. Zarówno Najemca, jak i Wynajmujący mogą odwołać Wydarzenie na warunkach określonych w umowie.

2. MDK zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego Regulaminu. Wszystkie zmiany będą wprowadzane na bieżąco i publikowane na stronie mdk.miastoszczytno.pl

 

Załącznik nr 1 do regulaminu najmu sal z dnia 28.01.2022

 

Umowa

o najem pomieszczeń w MDK

zawarta w dniu …………… roku pomiędzy Miejskim Domem Kultury w Szczytnie reprezentowanym przez:

 1. Dyrektora MDK Andrzeja Maternę

zwanymi  dalej Wynajmującym

a  …………………………………………………………………………………………………………                       NIP ………………………………….

 zwanym dalej Najemcą

§ 1

Miejski Dom Kultury w Szczytnie udostępni  na występ/wydarzenie ………………………………  następujące pomieszczenia w MDK

 • Salę widowiskową
 • WC
 • Garderoby
 • Dolny hol

§ 2

Najemca ma prawo korzystać z następującego sprzętu odpłatnie po uzgodnieniu kosztu:

 • Oświetlenia sali widowiskowej (w załączeniu do niniejszej umowy) – z obsługą
 • Małe nagłośnienie (w załączeniu do niniejszej umowy) – z obsługą

§ 3

MDK udostępni ww. pomieszczenia w terminie …………. roku w godzinach: od …………  do   ……………..   

§ 4

Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność za spowodowanie zniszczenia – uszkodzenia przedmiotu najmu

§5

Najemca oświadcza, że znane są mu przepisy PPOŻ i BHP obowiązujące w obiektach użyteczności publicznej i zobowiązuje się do ich przestrzegania w obiekcie MDK w okresie najmu oraz że zapoznał się z Regulaminem najmu sal  Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie znajdującym się na stronie internetowej MDK - mdk.miastoszczytno.pl

§6

Najemca oświadcza , że ma podpisaną umowę licencyjną na wykorzystanie utworów  wykonywanych podczas okresu najmu i całkowicie pokrywa wszelkie koszty tantiem autorskich zgodnie z  literą obowiązującego  w Polsce prawa

§7

Najemca przyjmuje do wiadomości, że sala widowiskowa posiada 317 miejsc i zobowiązuje się do nie przekroczenia ilości publiczności na ww. spektaklu powyżej 317 osób.

§ 8

Wynajmujący udostępni Najemcy ww. pomieszczeni odpłatnie:

Strony niniejszej umowy ustaliły:

 • koszt wynajmu na kwotę ………….. zł. w tym  23% VAT (słownie: …………………………… zł.  brutto )

Ww. płatności  płatna będzie po wystawieniu faktury przez Wynajmującego i wykonaniu usługi w kasie MDK w dniu koncertu lub ww. płatności  będzie przelewem  na konto Wynajmującego 06 8838 0005 2001 0103 0805 0001  

§ 9

1. W przypadku odwołania najmu sali widowiskowej  przez Najemcę., Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości ……………. zł. brutto.

2. W  przypadku odwołania przez Najemcę spektaklu z powodu zdarzeń losowych i sił wyższych np.: kataklizm, żałoba narodowa lub regionalna, gradobicie, huragan Wynajmujący nie będzie występowała z roszczeniem finansowym wobec Najemcy.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych treścią umowy będą miały zastosowania przepisy prawa Kodeksu Cywilnego. W razie sporu strony poddają się orzecznictwu Sądu Rejonowego  w Szczytnie.

 §11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

 

      Najemca                                                                                                  Wynajmujący

                  

 

 

 

Załączniki do niniejszej umowy:

 1. Wykaz sprzętu
 2. Klauzula RODO

 

 

 

                                                               Załącznik nr 1 do umowy z dnia ………………...

 

Wykaz sprzętu nagłośnieniowego - MDK Szczytno

I. Mikser:

 • MACKIE CFX 20 16 kanałowy, 2 tory mikrofonowe, tłumiki 6cm

II. Kolumny

 • BEHRINGER 2szt. x 300W
 • BEHRINGER 2szt. x 500W

III. Monitory

 • JBL EON 515 2szt
 • LDM MA 215 2 szt

IV. Mikrofony:

 • SHURE SM 58 6 szt.
 • Mikrofon Pojemnościowy RODE 2 szt.
 • SHURE SM 58 – 2 szt. - bezprzewodowy

V. Końcówki mocy

 • Jolly Roger PA 10 – 1 szt. 2 x 400W
 • Jolly Roger PA 20 – 1 szt. 2 x 500W

VI -    Odtwarzacz CD/MP3 Numark CDN77USB

Wykaz sprzętu oświetleniowego - MDK Szczytno

Rampa nad widownią:
3x PC 1000
3x Profil 750

Kontry:
2x Profil 750 na stronie (razem 4 szt)

I Rampa nad sceną (od strony widowni)
5x PC 1000 + 5x Profil 750

II Rampa (w głąb sceny)
4x PC 1000
 

Rampa horyzont

8 x Robin 100 LED (ruchome głowy)

Rampa nad proscenium

4 x Robin 100 LED (ruchome głowy)


Pomiędzy rampami ruchome sztankiety (między I i II 1 szt., między II i III 2 szt.)

24 Obwody regulowane + 24 nieregulowane
Nastawnia - Alfa 24

Nastawnia – ChamSys PC WING - cyfrowa

 

 

 

 

 

                                                                Załącznik nr 2 do umowy z dnia ………………...

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                Załącznik do umowy z dnia ………………...

W  związku  ze  zbieraniem  danych  osobowych  na  potrzeby  realizacji  wynajmu pomieszczenia MDK w dniu ………….. r. podaję niniejsze informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor MDK w Szczytnie, adres: 12-100 Szczytno ul. Polska 12, telefon: (89) 67 60 900, mail: sekretariat@mdk.szczytno.pl
 2. Adres mailowy inspektora danych osobowych to: iod@mdk.szczytno.pl
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja ww. zamówienia.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostaną one udostępnione zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno- archiwalnych dotyczących przechowywania dokumentów dotyczących realizacji zamówienia.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pan dotyczących, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, przy czym:
  1. gdy udostępnienie danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od Pani/Pan wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia;
  2. Pani/Pana uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, zmianą postanowień umowy lub naruszeniem integralności dokumentacji;
  3. wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji ww. zamówienia jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych jest nieudzielenie ww. zamówienia.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do przekazania ww. informacji osobom, których dane Pani/Pan podała/podał.

 

 

Szczytno dnia 05.01.2023 r.

 

Aneks do Zarządzenie

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie

z 28 stycznia  2022 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu i cennika najmu sal Miejskiego Domu Kultury   w Szczytnie

Z dniem 05.01.2023 r. zmieniam Załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia:

Cennik za wynajem pomieszczeń MDK w Szczytnie

*Wynajem sali widowiskowej:

 • 400 zł + VAT (nie dotyczy spotkań wyborczych)/ za jedno spotkanie, prelekcję, mityng  (trwające nie dłużej niż 3 godziny) - sala do 317 miejsc siedzących + scena
 • 850 zł + VAT / za jeden spektakl organizowany dla dzieci i młodzieży (trwający nie dłużej niż 1,5 godziny)- sala do 317 miejsc siedzących + scena z zapleczem
 • 1500 zł + VAT / za jedno spotkanie wyborcze lub z przedstawicielami partii, stowarzyszeń (trwające nie dłużej niż 2 godziny)- sala do 317 miejsc siedzących + scena
 • 1600 zł + VAT / za jeden komercyjny spektakl - koncert  (trwający nie dłużej niż 1,5 godziny)- sala do 317 miejsc siedzących + scena z zapleczem

  *Cena obejmuje oświetlenie sceniczne oraz obsługę przez jednego pracownika MDK.

              Nagłośnienie – cena do uzgodnienia w zależności od wymagań sprzętowych.

*Wynajem jednorazowy:

 • górny hol  200 zł + VAT / godzina –  od 50 do 80 miejsc siedzących

Cena nie obejmuje nagłośnienia i oświetlenia

Nagłośnienie i oświetlenie – cena do uzgodnienia w zależności od wymagań sprzętowych.

*Wynajem sali konferencyjnej na szkolenia – była kawiarnia

 • od 20 zł do 30zł.  + VAT / godzina/ w zależności od ilości godzin najmu / godzina lekcyjna - sala na 30 miejsc siedzących

Cena nie obejmuje nagłośnienia i oświetlenia

Nagłośnienie i oświetlenie – cena do uzgodnienia

W przypadku długoterminowych wynajmów sal wnioski będą rozpatrywane indywidualnie przez dyrektora MDK

W każdym przypadku bezpłatne użyczenie pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie będzie rozpatrywane indywidualnie przez Organ Prowadzący.

Ceny mogą być negocjowane w sytuacjach społecznie uzasadnionych.

Cena wynajmu sal została ustalona po wstępnej analizie kosztów eksploatacji pomieszczeń oraz uwzględnia kalkulację rynkową

WSZYSTKIE USTALENIA DOTYCZĄCE OPŁAT MUSZĄ BYĆ POTWIERDZONE PISEMNĄ UMOWĄ

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
aneks (PDF, 373.61Kb) 2024-01-08 09:37:46 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Materna

Data wytworzenia:
28 gru 2022

Osoba dodająca informacje

Andrzej Materna

Data publikacji:
28 gru 2022, godz. 13:23

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Materna

Data aktualizacji:
08 sty 2024, godz. 09:37