Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Miejski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych mdk.bip.um.szczytno.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
· pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację których administratorzy serwisu nie mają możliwości/prawa,
· opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
· opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
· opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter. W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-01-05
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://mdk.miastoszczytno.pl/ spełnia wymagania w 100 %, strona https://letniegranie.pl/ spełnia wymagania w 99.38 %, strona https://mdk.bip.um.szczytno.pl/spełnia wymagania w 99.96%.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-03-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Piotrem Paszkiewiczem, Naczelnikiem Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Informatyzacji, e-mail: piotr.paszkiewicz@um.szczytno.pl, tel. +48 89 624 72 38. W przypadku udzielania informacji niedostępnej i zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu wnioski składać do pana Andrzeja Materny, e-mail: sekretariat@mdk.szczytno.pl, tel: +48 896760900. Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie. Wniosek/żądanie powinno zawierać: 1.dane osoby zgłaszającej żądanie, 2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie, 3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej, 4. sposób kontaktu. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno-prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji. W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Andrzej Materna
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sekretariat@mdk.szczytno.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
+48 896760900

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Siedziba Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie mieści się przy ul. Polskiej 12. Budynek Miejskiego Domu Kultury jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek usytuowany jest w centrum miasta Szczytno. Dojazd od ulicy Polskiej bądź korzystając z przyległego parkingu. Do siedziby Miejskiego Domu Kultury można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: – linia nr 1, 2, 3- przystanek przy ul. Polskiej (przy budynku Zespołu Szkół Nr 2). Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl Budynek Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie posiada trzy wejścia. Wejście główne z podjazdem dla wózków inwalidzki lub dziecięcych. Pozostałe wejścia nie dostosowane dla osób z z niepełnosprawnością ruchową. Pracownicy pomagają w dostaniu się do Miejskiego Domu Kultury dla osób wymagających takowej pomocy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Korytarze w budynku mają szerokość ok. 2,30 cm, a podłogi są płaskie, bez progów co umożliwia poruszanie się osób na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W miejskim Domu Kultury można skorzystać z tłumacz języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Miejski Dom Kultury w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mdk.bip.um.szczytno.p, letniegranie.pl, mdk.miastoszczytno.pl/ .